Jumaat, 1 April 2011

ELEMEN 2 KERJA KURSUS SEJARAH


INSTITUSI PENTADBIRAN
TEMPATAN:

MAJLIS PERBANDARAN
MANJUNG PERAKMAJLIS PERBANDARAN MANJUNG, JALAN PINANG RAJA, 32040 SERI MANJUNG
TEL : 05 6871363 / 05 6871365 / 05 6871310 FAKS : 05 6882102


SENARAI KANDUNGANASPEK                                                                   MUKA SURAT1.TAJUK KAJIAN

2.SENARAI KANDUNGAN

3.PENGHARGAAN

4.OBJEKTIF KAJIAN

5.KAEDAH KAJIAN

6.HASIL KAJIAN

7.RUMUSAN

8.LAMPIRAN

9.RUJUKAN
PENGHARGAAN

Pertama sekali, saya ingin melahirkan syukur ke hadrat Allah di atas segala petunjuk dan hidayah-Nya. Alhamdulillah, Kerja Kursus Sejarah ini telah berjaya disiapkan dengan ilham, kurnia dan petunjuk yang telah dianugerahkan oleh-Nya.

            Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi besar kita Muhammad s.a.w dan kepada ahli keluarganya, seterusnya kepada para sahabat baginda dan para tabi'n, para alim ulama sehinggalah kepada sekelian hamba-hamba Allah yang mengikuti jejak langkah mereka.

Setinggi-tinggi perhargaan dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Tuan Haji Mohd Basri Bin Hj Zamzam selaku pengetua SABK Maahad Islahiah Addiniah Bt10 Lekir  yang banyak memberi sokongan kepada para pelajarnya. Penghargaan tidak terhingga juga saya tujukan kepada Puan Rosliza Binti Ramli selaku Guru Sejarah saya yang terlalu banyak membantu, membimbing dan juga sebagai pemudahcara saya sepanjang proses menyiapkan KERJA KURSUS Sejarah  ini. Tanpa tunjuk ajar yang begitu jitu dan padu daripada beliau, mana mungkin saya akan dapat menghasilkan KERJA KURSUS SEJARAH sebaik ini.
Ucapan penuh kasih sayang juga saya tujukan buat ayah__________________________dan ibu___________________________________. terima kasih atas segalanya. Jutaan penghargaan juga diucapkan kepada semua ______________________ yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam menyiapkan KERJA KURSUS ini.
             Semoga Allah s.w.t. memberikan ganjaran pahala yang besar kepada semua hamba-hamba-Nya yang banyak membantusaya  dala menyiapkan KERJA KURSUS ini. Amin.
OBJEKTIF KAJIAN
  1. Dapat mengenalpasti sumber-sumber sejarah yang sahih. Ini akan dapat membantu saya membuat kajian ilmiah dengan tatacara yang betul.


  1. Dapat mengetahui  secara mendalam tentang institusi pentadbiran tempatan yang terdapat di negara kita iaitu dari segi nama bangunan berkenaan ,latar belakang, peranan dan perkembangannya.


  1. Dapat mengetahui sejauh mana pengamalan nilai murni dan unsure-unsur  patriotism dalam pentadbiran institusi tempatan yang terdapat di negara kita


  1.  Melalui kajian ini juga dapat melahirkan kerjasama antara saya dengan guru, ibu bapa dan rakan-rakan dan mereka yang terlibat dengan kajian ini.


KAEDAH KAJIAN

  1. Saya telah melayari internet untuk memperoleh maklumat yang berkaitan dengan tajuk kajian. Antara laman web yang saya layari termasuklah http://mpm.gov.my. Maklumat tersebut dimuat turun untuk dijadikan bahan rujukan.

  1. Saya juga membuat penyelidikan di Perpustakaan Awam Sitiawan. Saya merujuk beberapa sumber seperti buku berkaitan dengan bangunan-bangunan bersejarah yang terdapat di negara ini. Maklumat yang berkaitan difotostat dan disalin dalam buku catatan.
    
  1. Saya juga telah menemuramah beberapa orang sumber bagi mendapatkan maklumat-maklumat yang berkaitan.Maklumat yang perolehi itu saya salin dalam buku catatan dan dijadikan rujukan nanti semasa menyiapkan kerja kursus.  


  1. Kaedah majalah. Saya juga mencari bahan-bahan berkenaan tajuk kajian ini melalui majalah-majalah yang berkaitan.
1 Institusi Pentadbiran Tempatan
   Majlis Perbandaran Manjung
 
2 Latar Belakang:

ASPEK PERINCIAN
i.                    Nama rasmi / Nama ringkas / Nama lain
ii.                  Lokasi
iii.                Matlamat / Objektif / Misi / Visi penubuhan
iv.                Carta organisasi dan senarai pentadbir
ü  Sejarah penubuhan (Asal usul /Tarikh /Pengasas)
ü  Undang-undang tubuh / Undang-undang kecil / Garis panduan penubuhan
ü  Perincian peranan / Tanggungjawab bidang tugas pentadbir
ü  Cara pelantikan pentadbir tempatan

3 Peranan:

(Pilih mana-mana empat aspek)

- Ekonomi
- Pendidikan
- Keagamaan
- Kemasyarakatan
- Kebudayaan
- Perayaan
- Pelancongan
- Kebajikan

4 Perkembangan:

(Pilih mana-mana empat aspek)

- Sumber kewangan
- Pembangunan prasarana / Fizikal
- Keistimewaan / Kelebihan / Keunikan
- Kemajuan yang dicapai
- Pengiktirafan / Penghargaan
- Cabaran yang dihadapi
- Perancangan masa hadapan
- Saranan dan harapan
RUMUSAN
Bertitik tolak daripada kajian yang saya lakukan ini terdapat beberapa unsur patriotisme yang saya perolehi.Melalui tajuk kajian yang telah saya siapkan ini menjadikan saya seorang yang bersyukur dan menghargai keamanan dan kesejahteraan negara kita walaupun negara Malaysia adalah sebuah negara yang memiliki penduduk yang berbilang kaum, agama dan bangsa.

Kajian sejarah ini didapati dapat membantu saya sebagai pelajar mengetahui dengan lebih mendalam tentang peranan yang sentiasa dimainkan oleh institusi pentadbiran setempat yang terdapat di negara ini.

            Maklumat yang berjaya dikumpul telah memberi pendedahan betapa kita perlu serta menghargai dan berbangga dengan institusi pentadbiran tempatan yang terdapat di negara ini . Rasa bangga terhadap sejarah negara juga haruslah  dikongsi secara bersama di kalangan penduduk negara ini. Keadaan ini akan menjamin keamanan negara dan kita perlulah bersyukur dengan keharmonian yang dinikmati.

            Nilai murni seperti sabar dan bekerjasama ketika menyiapkan kerja kursus merupakan pendedahan yang berguna kepada saya untuk masa depan.

Sebagai rakyat Malaysia saya berbangga dengan negara saya kerana di negara ini terdapat pelbagai institusi pentadbiran tempatan yang sama-sama mengembelingkan tenaga bagi membangunkan sebuah negara yang merdeka. Kekalkan kemerdekaan Malaysia kerana saaya amat menyayangi negara Malaysia. Salam Satu Malaysia.
           LAMPIRAN

Gambar, peta, dokumen dan bahan-bahan lain yang berkaitan.

Tulis kapsyen di bawah setiap bahan lampiran yang disertakan.RUJUKAN

Rujukan hendaklah ditulis dengan format yang betul.

1 ulasan: